Adatkezelési tájékoztató

 

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Általános adatkezelési tájékoztatója

Hatályos 2020. június 25. napjától

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) 13. cikke alapján Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az általa végzett adatkezelésekről a következő adatkezelési tájékoztatót teszi közzé:

 

 1. Adatkezelői információk

Az adatkezelő megnevezése: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Képviseli: Dr. Lovász István, jegyző

Postai címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Telefonszáma: 72/553-800

E-mail: adatvedelem@ph.pecs.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Tapasztó Dávid Adatvédelmi tisztviselő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: 72/533-858 Adatvédelmi tisztviselő faxszáma: 72/224-193

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@ph.pecs.hu

 

 1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az adatkezelő feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások lefolytatása.

Az adatkezelés konkrét célját az adatkezelő egyes eljárásai tekintetében az adatkezelési tájékoztató függelékei tartalmazzák.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) a) b) c) és e) pontjai, továbbá az adatkezelő a feladat- és hatáskörébe tartozó egyes eljárásokra vonatkozó ágazati jogszabályok.

Az adatkezelés jogalapját az adatkezelő egyes eljárásai tekintetében az adatkezelési tájékoztató

 függelékei tartalmazzák.

 

 1. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, a kezelt személyes adatok különleges kategóriái

Az adatkezelő a feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások lefolytatásához feltétlenül szükséges személyes adatokat (különösen: név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím, e-mail cím) kezeli.

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok meghatározott körét és a kezelt személyes adatok különleges kategóriáit az egyes eljárások tekintetében az adatkezelési tájékoztató függelékei tartalmazzák.

 

 1. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok továbbítása

Az adatkezelő által kezelt személyes adatokat megismerhetik az adatkezelővel köztisztviselői jogviszonyban álló, az adott ügy intézésében részt vevő személyek, önkormányzati tisztségviselők, a közgyűlés és az adott ügyben hatáskörrel rendelkező bizottság tagjai.

Az adatkezelő a személyes adatokat az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek részére továbbítja.

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az egyes eljárásai tekintetében az adatkezelési tájékoztató függelékeiben meghatározott címzettek részére továbbítja.

Az adatkezelő harmadik országba, nemzetközi szervezet számára adattovábbítást nem végez.

 

 1. Adatfeldolgozó közreműködése

Az adatkezelő egyes adatkezelésekhez adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az egyes eljárások során igénybe vett adatfeldolgozók nevét, székhelyét, levelezési címét, e- mail címét és telefonszámát az adatkezelési tájékoztató függelékei tartalmazzák.

 

 1. A személyes adatok tárolási ideje, törlési határidő

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az adatkezelésre felhatalmazó jogszabályban, illetve az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet mellékletében meghatározott megőrzési ideig kezeli.

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az egyes eljárások tekintetében az adatkezelési tájékoztató függelékeiben meghatározott időtartam alatt kezeli.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a véletlen vagy jogellenes megsemmisülés, elvesztés, módosulás, jogosulatlan továbbítás, nyilvánosságra hozatal, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

Az adatkezelő a személyes adatokat az információbiztonsági előírásoknak megfelelően védett szervereken és fizikai helyiségekben tárolja.

Az adatbiztonsági intézkedéseket az adatkezelő Informatikai Biztonsági Szabályzata tartalmazza.

 

 1. Az érintettet megillető jogok

 1. Tájékoztatáskéréshez való jog

Az érintett jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt személyes adatairól, valamint az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, esetleges címzettjeiről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az érintett rendelkezésére bocsátja.

 1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőnél érdeklődjön, és tőle visszajelzést kapjon arra

 vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:

 • az adatkezelés céljai;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 • az általános adatvédelmi rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, az adatkezelő azt első alkalommal ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az adatkezelő elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így például mások személyes adata nem igényelhető.

 

 1. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak. Az adatváltozást, amennyiben azok azonosító adatok, igazolni kell.

 

 1. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az Infotv. 20. §-ában felsorolt indokok valamelyike fennáll.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelése esetén az alábbi indokok alapján gyakorolható a törléshez való jog:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, pl. a telefonon történt bejelentés nyilvánvalóan téves volt,

 • az érintett visszavonta a hozzájárulását, és az adatkezelés más jogalap hiányában nem

 folytatható, pl. ha a bejelentést követően eseménykezelésre nem kerül sor. Más jogalapnak minősül az eseménykezelésen túl pl., amennyiben a jelzés szándékosan valótlan volt, és az adatkezelő ennek következtében feljelentést tesz,

 • a személyes adatok kezelése jogellenes,

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett az Infotv. 19. §-a alapján az alábbi időtartamokra az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést:

 • a fennálló kétség tisztázásának időtartamára, ha az érintett vitatja az adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg,

 • a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára, ha az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit,

 • ha az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,

 • ha az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de a dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges.

Mely adatkezelések esetén gyakorolható?

Az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorlására irányuló kérelem valamennyi adatkezelési cél tekintetében benyújtható, de azt az adatkezelő kizárólag a fent megjelölt valamely feltétel fennállása esetén teljesíti.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikke alapján jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és jogosult azokat más adatkezelőhöz továbbítani. Az érintett kérheti továbbá az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz, ha ez technikailag megvalósítható. Az adathordozhatósághoz való jog nem gyakorolható közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés esetén.

 

 1. Felügyeleti hatósághoz fordulás - és bírósághoz fordulás joga

Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a helyzet rendezése érdekében az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője felé jelezheti.

Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az érintett az Infotv. 52. § alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv.

22. § szerint, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyvének III. része alapján bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

A    törvényszékek    felsorolása    és    elérhetősége    az    alábbi       linken                   megtekinthető:

www.birosag.hu/torvenyszekek

 

Határidők az a)-f) pontokban foglalt kérelmek vizsgálatával és megválaszolásával kapcsolatban

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett azt más formában kéri.

Amennyiben a jogok gyakorlása során kétség merül fel, hogy a kérelem valóban az érintettől származik, az adatkezelő saját jogszerű adatkezelése és az érintett védelme érdekében további információkat kérhet.

Az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Az adatkezelő az adatok helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozása esetén tájékoztatja azokat a szerveket, amelyekhez az érintett adatait továbbította. Amennyiben ez nem történik meg, lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel, az adatkezelő ennek tényéről és okáról az érintettet a kérelemre adott válaszában tájékoztatja.

Az érintetti jogok esetleges korlátozásával kapcsolatos információkat az adatkezelő egyes eljárásai tekintetében az adatkezelési tájékoztató függelékei tartalmazzák.

Az adatkezelő köteles megindokolni, ha az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget.

 

Dr. Lovász István

jegyző

Teljeskörűség

Hatékonyság

Gyorsaság

Tisztességes eljárás

Transzparencia

Legfrissebb jegyzetek